Generalforsamling 2009

Vodder Sogns Lokalråds generalforsamling blev afholdt den 30. marts 2009. Som dirigent blev Gudrun Sørensen valgt. Gudrun guidede generalforsamlingen gnidningsløst igennem dagsordenen.

Der var desværre ikke mange medlemmer på selve generalforsamlingen og det på trods af at flere havde ytret på et fællesmøde i 2008 at generalforsamlingen for Vodder Sogns Lokalråd ligeledes er vigtig ifm. samspillet imellem foreningerne, erhvervslivet, institutionerne m.m. Bestyrelsen håber at dette vil ændre sig i fremtiden. 

Ifm. fremlæggelsen af årsregnskabet, kunne bestyrelsen kun beklage at den ikke havde fået solgt så mange medlemskort i 2008 som de foregående år. Regnskabet blev godkendt og generalforsamlingen var enig om at indsatsen skulle intensiveres ifm. salget af medlemskort i fremtiden.
Link til årsregnskabet 2008

Hvad valget til bestyrelsen angår, så var Jan Jakobsen og Merethe Juul Thysen på valg. De var begge villige til at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. Til suppleantposterne blev Christa Toft og Ove Møller valgt. Hvad kassererposten angår, så har Åse Svendsen ønsket at stoppe, hvilket bestyrelsen er kede af. Bestyrelsen finder en ny kasserer.
Link til bestyrelsens sammensætning

Og til revisorposterne genopstille Erling Jakobsen endnu et år hvorimod Niels Christian Winum ønskede at stoppe. Det er bestyrelsen meget kede af – men fik en ny revisor ind – nemlig Jan Nørgaard. En tak til Niels Christian Winum for hans trofasthed de første 11 år af foreningens liv og velkommen til Jan Nørgaaard, som også tidligere har været bestyrelsesmedlem i Vodder Sogns Lokalråd.

Der var ikke nogen forslag – men bestyrelsen har tænkt sig at integrere suppleanterne mere i det fremtidige arbejde – hvilket der var enighed om at det var en god idé.

Under eventuelt blev punktet op omkring koordinering foreninger imellem bragt frem. Det er vigtigt at der er et samspil og at der samarbejdes. Det er også vigtigt at der samarbejdes lokalsamfundene imellem – hvilket desværre en gang imellem kan give oplevelsen af at andre ikke passer på de ting, som vi her i lokalsamfundet har skabt og værner om. Dette er der eksempel på i Frifelt Sportsforenings klubhus.

I det efterfølgende findes beretningen, som formanden fremlagde på generalforsamlingen:

Vodder Sogns vision er at være – et godt sted at bo, leve og arbejde

0-90 årige i Vodder Sogn 2007-2009

0-90 årige i Vodder Sogn 2007-2009

Endnu et år er gået i Vodder Sogn med mange forskellige aktiviteter for borgere i alle aldre. Og hvad erhvervslivet angår, så er det desværre meget op ad bakke for tiden.
Pr. 1. januar 2009 var vi 803 borgere i Vodder sogn – en nedgang på 9 borgere i forhold til 1. januar 2008. Der er 33 0-2 årige, 25 3-5 årige, 119 6-12 årige, 75 13-17 årige, 66 18-25 årige, 366 26-60 årige og 119 61-90 årige. Ud af de 119 borgere over 60 år er 75 borgere folkepensionister.

Vodder Sogns Lokalråd blev jo i sin tid etableret med henblik på at “holde sammen på sognet” – den fungerer simpelthen som paraplyorganisation for alle borgere, foreninger, institutioner, virksomheder m.m. Og ikke mindst, så er formålet med foreningen at fremme udviklingen og sammenholdet til glæde for alle sognets beboere. En spændende opgave – men også en stor udfordring.

Da Vodder Sogns Lokalråd blev etableret i 1997 under navnet Vodder Sogneforening, blev der arbejdet ihærdigt på at få bygget et fælles samlingssted i sognet – nemlig Vodder Sognegård. Et fælles mål, som alle borgere i sognet var meget engagerede i. Siden hen har borgere etableret børnehaven for lidt over 6 år siden. Det fælles mål er jo at skabe mere liv i vort lokalsamfund indenfor de forskellige områder, således at vi kan fastholde de nuværende borgere og gøre vore rammer for nye borgere interessante.

Samspil i Vodder Sogn
I forbindelse med dette arbejde har bestyrelsen bl.a. afholdt et møde i april sidste år, hvor alle foreninger, institutioner, virksomheder m.m. blev inviteret. Dette specielt med henblik på at optimere samarbejdet mellem foreninger, institutioner, erhverv osv. Og i den sammenhæng ytrede flere foreninger at de ville benytte Ævle Bævle – hvis det blev udgivet mere regelmæssigt til at annoncere i.

I forbindelse med globaliseringen og den videre udvikling i vores lokalsamfund, er det meget vigtigt at vi udadtil viser at vi arbejder for det samme mål – og specielt skal vi samarbejde omkring de arrangementer og aktiviteter, som sættes i gang således at de frivillige ressourcer, som bruger så meget energi på at deltage i arbejdet med udviklingen i vores lokalsamfund ikke brænder ud.

Det er vigtigt at vi alle tænker på dette, når vi arbejder i de forskellige bestyrelser og institutioner. Bl.a. så var vi desværre så uheldige at skolen havde sendt alle børnene på hyttetur ifm. Sankt Hans aften – så der kom ikke mange til aktiviteterne hverken i Gånsager og Frifelt. Det samme gælder når der igangsættes aktiviteter, som er stilet til hele familien. Så kunne det være dejligt at de forskellige foreninger tænker på at koordinere disse lidt mere. Eksempelvis så blev der holdt juletræsarrangement i Gånsager samme aften som Frifelt Sportsforening holder bankospil.

I tidernes morgen, da Vodder Sogns Lokalråd blev etableret var det bl.a. på baggrund af borgernes ønske om at aktiviteter blev koordineret og synliggjort noget mere og at der ikke var så mange sammenfald i forbindelse med afholdelse af aktiviteter i de forskellige foreninger. Dette kræver et stort samarbejde blandt os alle – og det er vigtigt at vi alle bidrager til det.

Vi må sige at der sker rigtig meget rundt i vores lokalsamfund og for tiden arbejder Gånsager Forsamlingshus på et projekt ifm. deres ombygnings- og renoveringsarbejde, som de er i fuld gang med.

Vodder Idrætscenter arbejder på at lave en tilbygning med depotrum og ombygge det nuværende depotrum til motions- og motorikrum, som vil kunne benyttes af alle interesserede borgere.

Frifelt Sportsforening er i fuld gang med legepladsen ved siden af klubhuset og så har de overtaget Frifelt Tennisklub sidste år – så vi glæder os til at den nye sæson kommer i gang.

Børnehaven Æblehuset, som nu har eksisteret i mere end 5 år, arbejder på at lave en ny bygning ved Vodder Idrætscenter, hvilket ville være dejligt – således at Vodder Idrætscenter og området derved for en multifunktion og bliver til dét center, som var den oprindelige vision – et hus for alle fra vugge til grav.

Klubben Kernen
På baggrund af de hærværksproblemer, som der har været på og omkring legepladsen, har Vodder Sogns Lokalråd taget initiativ til at igangsætte en klub for børn og unge, som ikke længere kan gå i SFO – dvs. for børn og unge fra 5. klasse og opefter. Det var meningen at den skulle have været igangsat efter sommeren sidste år. Af tidsmæssige årsager blev den desværre ikke opstartet i 2008 – men vi forventer at den kommer i gang efter sommerferien. Sidste år sendte vi en skrivelse ud til alle forældre, som har børn i den alder, som kan gå i klubben og vi fik da ca. 15 interessetilkendegivelser på daværende tidspunkt. Vi har holdt et møde med børnene fra 4.-6. klasse for at høre deres idéer til hvad man skal lave i sådan en klub, og har fået mange spændende forslag. Vi forventer at klubbens tilholdssted vil blive Kernehuset. Dette kommer der nærmere om snarest muligt.

Den årlige arbejdsdag på Kernen
Arbejdsdagen på legepladsen blev afholdt i september den samme dag, da skolen havde arrangeret en arbejdsdag i forbindelse med bygning af multibanen.
Først og fremmest blev arbejdsdagen flyttet idet der var mange forældre, som havde ønsket at det skulle være om efteråret. Og datoen blev bestemt, idet bestyrelsen i samarbejde med skolen og SFO blev enige om at det var bedst at samle disse aktiviteter til én dag.

Men pga. forældrenes fremmøde til selve arbejdsdagen – er det blevet besluttet at flytte dagen tilbage til foråret, hvilket er mere logisk i forhold til at gøre legepladsen klar til udesæsonen. Den bliver således afholdt i forbindelse med den store affaldsindsamlingsdag, som i år er den 19. april.

Medlemskort
Hvad salg af medlemskort angår, så har det knebet lidt med ressourcerne i bestyrelsen til at gå rundt og få medlemskortene solgt. Vi har annonceret om at man kan købe kortene hos købmanden – men salget og fornyelsen af medlemskort sker ikke af sig selv. Dette vil blive optimeret her i dette år og hvis der er nogen her på generalforsamlingen, som har forslag, modtager vi dem gerne.

Ævle Bævle
Ævle Bævle blev jo tidligere udgivet 5-6 gange årligt. Men det har ofte knebet med at få materialet samlet ind og få det udleveret i starten af måneden og så virkede det som om at det stof som kom i Ævle Bævle nok var lidt for gammelt. I maj måned sidste år tog vi initiativ til at Ævle Bævle skulle udgives 1 gang månedligt med undtagelse i sommermånederne, hvor aktivitetsniveauet ikke er så højt.

I den sammenhæng har vi fået etableret et Ævle Bævle korps, som er meget behjælpelige med at udlevere bladet på hver deres rute. Det er vi meget taknemmelige for. Det er dejligt at de har lyst til at gøre dette arbejde. Det drejer sig om Bente Petersen fra Kærmarksvej, Arne Juul Jensen fra Teglvej, Jutta Rosenkvist fra Holbækvej, Tove Markussen fra Holbækvej og Signe Nissen fra Sønderhedevej. Tusind tak for jeres assistance. Uden jeres hjælp ville det være vanskeligt at få bladet ud til alle 350 husstande i lokalsamfundet. I forbindelse med at Ævle Bævle bliver udgivet noget oftere, har vi ligeledes solgt annoncer til foreninger og virksomheder. Det er jo ikke gratis at udgive bladet hver måned, så vi håber at foreninger og virksomheder fortsat vil støtte dette arbejde.

Lokalrådets aktiviteter
Hvad aktiviteter angår, så afholder vi jo Sankt Hans arrangement, gyseraften, julearrangement og fællesspisninger. Aktiviteter, som er blevet en succes. Dette gælder specielt gyseraften, julearrangementet og fællesspisninger. Til gyseraften tæller vi hver gang over 100 deltagere. Sidste år dog lidt mindre på trods af en super underholdning af tryllekunstneren Cheffmagic. Både store som små fik meget glæde ud af hans show – og ikke mindst bagefter, hvor børn og unge hyggede med ham indtil lukketid. Julearrangementet er jo blevet et arrangement hvor 2-300 borgere fra sognet deltager hver gang. Det er dejligt at se at så mange har lyst til at deltage i dette arrangement og hygger sig med de aktiviteter der i den forbindelse. Og hvad fællesspisningerne angår, så er der altid næsten 100 borgere med hver gang. Sankt Hans arrangementet blev sidste år en blæsende fornøjelse. Vejrsituationen gjorde at vi ikke lavede et stort bål – men blot et mindre i selve bålhuset. Desværre var der heller ikke ret mange deltagere på grund af hytteturene, som skolen havde arrangeret – men det har de lovet at ikke sker igen.

Erhvervslivet i Vodder Sogn
Marit og Laila Brinkmann havde 5 års jubilæum den 1. september, hvilket blev fejret med manér. Vi er glade for at vi kan holde liv i vores lokale købmand i disse svære tider, hvor der i mange lokalsamfund slet ikke eksisterer en købmandsforretning. Ligesom skolen, er købmandsforretningen en livsnerve i et lokalsamfund. En livsnerve, som er med til at de ældre borgere ikke bare flytter fra området, idet de har mulighed for at købe ind lokalt. Og vi må sige at deres eksistens blev fejret med manér. Jydske Vestkysten kom ud og lavede et interview med dem, deres historie blev dagens succes den 9. september og ikke nok med det – så kom TV Syd forbi og lavede et indslag om købmanden i Frifelt, som blev vist den 12. oktober. Link til hhv. artikel og indslag kan findes på hjemmesiden fra Vodder Sogn. De var heller ikke uden grund at Frifelt Sportsforening havde udnævnt Marit og Laila til Årets Frifelter i 2008. Den store indsats de gør i vores lille butik er ikke til at måle. En stor tak fra lokalrådet til dem begge.

Og så må vi jo erkende at erhvervslivet har haft en svær periode sidst på året i forbindelse med den såkaldte finanskrise. Og der er desværre blevet afskediget flere medarbejdere. Vi håber selvfølgelig at de kommer gennem krisen og at krisen vil vende således at de kan ansætte medarbejdere igen. Dog er der mindre nye virksomheder, som er gået i gang og yngre kræfter, som har overtaget virksomheder, hvilket er dejligt i forbindelse med den fortsatte udvikling i lokalsamfundet.

Børn og unge i Vodder sogn
Som nævnt tidligere, så er der mange børn og unge i lokalsamfundet. 252 af sognets borgere er under 18 år. Det er ca. 31,4% af områdets befolkning, som er under 18 år. Sidste år var det ca. 30,7% af sognets befolkning, som var under 18 år – så det er en lille stigning. I gruppen 18-25 årige er der 7 mindre end der var i 2008. Vi håber at disse unge kommer tilbage, når de har afsluttet deres studier.
Det er dejligt at vi har så mange børn i dette område, men det er vigtigt at vi fortsætter med at have et stigende fødselstal og ikke et faldende, som det har været de sidste åringer.

0-18 årige i Vodder Sogn 2007-2009

0-18 årige i Vodder Sogn 2007-2009

Dette bl.a. hvis vi ønsker at vi skal bevare Vodder Skole, hvor de fleste børn fra lokalsamfundet jo går. I Vodder Sogn er der pr. 1. januar 2009 119 børn i 6-12 års alderen. Men i 2015 vil tallet være faldet til 69 børn, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Det betyder at Vodder Skole er i farezonen mht. lukning iht. den aktuelle beslutning i Tønder Kommune – nemlig at der skal være mere end 70 elever i en kommunal skole. Vi kan så håbe på at dette ikke sker, men at der vil blive fundet en løsning tværkommunalt, som der jo arbejdes på for tiden – således at de børn, som går i Roager Skole kommer til Vodder Skole. Det ville være dejligt, hvis en sådan løsning kunne findes – specielt taget i betragtning at der allerede findes et godt samarbejde med Roager i sportsøjemed. En anden opgave for os alle er at gøre området så attraktivt at vi får flere børnefamilier til at flytte til området.

Det aktuelle høje børnetal afspejler sig i de aktiviteter, som foregår her i området. Vi har 3 dagplejemødre, vi har en legestue, som er startet op på frivillig basis. Børnehaven Æbelehuset fungerer nu på 6. år og kunne fejre 5 års jubilæum i 2008. I skolen er der mere end 100 børn og i SFO er der omkring 50 børn. I de forskellige klubber – såsom juniorreden og ungdomsklubben er der ligeledes mange børn og unge. Og til Idræt på Tværs, som bliver afholdt hver fredag i Vodder Idrætscenter kan der tælles op til næste n 100 medlemmer. Disse børn og unge kommer ikke kun fra Vodder Sogn men også fra andre områder i Tønder kommune.
Børn fra Vodder Skole i Børnenes Rekordbog 2009. Skolebørnene fra 2.-6. klasse kan bl.a. brillere med at de er med i Børnene Rekordbog 2009 – bl.a. i forbindelse med at skrælde æbler. I forbindelse med sommerfesten sidste år skrældede 23 børn 29,9 meter æbleskræld på 5 min. De havde øvet sig nogle formiddage på skolen forinden så de kunne øve til det store forsøg.

Foreningslivet
Frifelt Sportsforening har jo været et stort omdrejningspunkt i Vodder Sogn igennem mange år og har mange aktiviteter i gang – lige fra badminton, gymnastik, fodbold, volleyball og nu også til tennis, som de tennisglade sikkert glæder sig til i foråret.
I Gånsager foregår der mange aktiviteter og her kunne Gånsager Jagtforening fejre 75 års jubilæum sidste år. Foreningen afholder flere klapjagter m.m. i løbet af sæsonen og er ligeledes medarrangør ifm. den årlige julefest i Gånsager forsamlingshus, som traditionen tro altid har været afholdt den 21. december.
Gånsager Ringriderforening har ligeledes været aktive med deres årlige arrangement og som medarrangør af flere aktiviteter i Gånsager Forsamlingshus. Billardklubben har til huse i lokalerne, hvor Ungdomsklubben ligeledes hører til. Ude hos Nørre Hedelam var der Landsmesterskab for Hyrdehunde i september måned – arrangeret af Dansk Hyrdehunde Klub. Et spændende arrangement, som trak mange mennesker til i den flotte natur i den østlige del af vores lokalsamfund.
De to ringriderforeninger i Frifelt og Gånsager har holdt nogle flotte arrangementer hhv. i foråret og i slutningen af sommerferien. Der var stor tilslutning begge steder. De flotte billeder fra aktiviteterne kan ses på vores hjemmeside. Frifelt Ringriderforening havde flyttet arrangementet ud til Birkelev, hvilket blev en stor succes. I Birkelev er der jo traditionen tro Åben Pilehave i påsken hos Birkelev NaturKunst, hvor der er gratis adgang for alle borgere i Vodder Sogn.
Frifelt Husholdningsforening holder flere spændende aktiviteter både i og udenfor sognet – ikke mindst er deres damejulefrokost meget populær og dette selvom der er den store julefrokost lige et par dage efter. Foreningen Vodder AktivitetsKlub for Seniorer og andre spiller petanque om sommerhalvåret og afholder forskellige indendørs aktiviteter i vinterperioden – herunder. I løbet af denne vintersæson har de blandt andet haft undervisning i at sende sms’er.

Nabopoliti?
Som mange andre steder i landet, har vi desværre også været plaget af indbrud her i Vodder Sogn – og det såvel hos private som hos virksomhederne i lokalsamfundet. Gert Thyssen var bl.a. i DR1 nyhederne vedr. dette problem. Vi tog det op i Ævle Bævle for at høre om vi skal etablere vores eget lille nabopoliti? Vi har ikke fået mange henvendelser fra borgerne i lokalsamfundet – men håber at alle er med til at holde øje med hvad der sker rundt omkring sig, således at alle fortsat kan føle at de lever i et trygt samfund.

Fibernet i Vodder Sogn
I det sidste års har Syd Energi gravet og gravet. Ja, og det har de gjort på trods af en lav interesseprocentsats i området. I den forbindelse blev der i efteråret afholdt et informationsmøde, hvor der nogle dage før mødet var en meget ringe tilmelding – men hvor der på selve aftenen mødte 100 borgere frem for at høre hvad de kunne få, hvis de tegnede et abonnement hos Syd Energi. Vodder Sogns Lokalråd har været Syd Energis ambassadør i den sammenhæng og har gjort meget for at informere borgerne i Ævle Bævle i den forbindelse. På nuværende tidspunkt har lidt over 50 husstande besluttet sig for at tegne abonnement hos Syd Energi. For hver abonnement, modtager Vodder Sogns Lokalråd 300 kr.

Nedslidte boliger
Som mange sikkert har fulgt med i medierne, så forventes det at der vil blive sat midler af på landsplan til nedrivning af de nedslidte boliger, som ikke længere kan betale sig at vedligeholde. Her i vores lokalsamfund har vi nogle eksempler på at de lokale landmænd har taget sagen i egen hånd og simpelthen købt disse boliger, hvorefter de har sørget for at rive dem ned. Det drejer sig om Jutta og Anders Rosenkvist, som opkøbte Holbækvej 29, hvor Peder Høegh Nissen boede; Pia og Lasse Skovby, som opkøbte Gånsagervej 3, som Milton Jensen har ejet samt Betty og Kurt Jensen i Birkelev som har opkøbt og nedrevet den gamle skole i Birkelev.
Alle borgere i Vodder Sogn bør værdsætte den indsats der bliver gjort og være med til at bevare de boliger og bygninger, som vi har – således at vores lokalsamfund ikke er præget af nedslidte bygninger.

Høringspartner hos Tønder Kommune
Tønder Kommunes Landdistriktsråd har arbejdet intenst på at alle paraplyorganisationer i de enkelte lokalsamfund skal fungere som høringspartner i sager, som påvirker hele lokalsamfundet. Og det har vi opnået. Det betyder at I sager indenfor de enkelte områder, som påvirker lokalsamfundets udvikling, bliver vi informeret og hørt om vi har noget at indvende i den forbindelse. Vi holder borgerne orienteret i sådanne sager og indkalder til fællesmøder, hvis det er nødvendigt.

Projekter, som har betydning for Vodder Sogn
Tønder Kommunes Landdistriktsråd har igangsat flere projekter, som har betydning for alle lokalsamfundene i Tønder Kommune, såsom

 • Det virtuelle netværk infoland – Vi er i den forbindelse ved at udarbejde en ny hjemmeside. Hvis nogen af foreningerne ikke har en hjemmeside og ønsker dette – er det muligt at få adgang til hjemmesiden og selv opdatere de nødvendige oplysninger – ligesom det er muligt at få e-mail adresser.
 • Velkomstfolder for alle lokalsamfund – I forbindelse med styrkelsen af bosætningen i Tønder Kommune, har landdistriktsrådet igangsat et projekt i samarbejde med Tønder Kommune med henblik på at lave en fælles folder for alle lokalsamfundene. En folder hvor de enkelte lokalsamfund har mulighed for at profilere sig med netop de oplysninger, som de finder vigtige for deres område.
  Velkomstfolderen vil blive udsendt til ejendomsmæglere, lagt på nettet – vi vil deltage i Tønder Festivalen, hvor frivillige gerne skulle deltage m.m.
 • Der udover har de mulighed for at får udarbejdet en specialfolder for de enkelte lokalsamfund.
 • Lokale UdviklingsPlaner – Tilbage i 1998-2000 fik vi i Vodder Sogn udarbejdet vores sogneplan “Vodder Sogn mod fælles mål”. En plan som mange af de initiativer som er igangsat er udarbejdet udfra. Nogle af de andre lokalsamfund har udarbejdet en plan og andre har ikke.
  Landdistriktsrådet har søgt og modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen og vil søge supplerende EU midler fra LAG’en i Tønder således at de lokalsamfund, som ikke har fået udarbejdet planer p.t. – har mulighed for at få udarbejdet en sådan. I forbindelse med projektet, vil materialet blive lagt ind på hjemmesiden på infoland, således at det let kan blive rettet til, når en ny plan skal udarbejdes igen.
 • Mulighed for tilskud til projekter igennem Tønder Kommune
  – Tønder Kommune har afsat en projektpulje på 200.000 kr., hvor der er mulighed for at søge tilskud til projekter i lokalsamfundet igennem lokalrådet.
  – I den forbindelse vil vi gerne bede om input til hvad vi kan sætte i gang af projekter, som har betydning for alle borgere i sognet. Ideer modtages gerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *